Visual

Praat met ons mee

Voor besluiten die veel invloed hebben, overlegt de schoolleiding vooraf met de medezeggenschapsraad. Hun advies of goedkeuring is dan nodig.

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich binnen de school bezighoudt met de besluitvorming over beleid en het functioneren van de school. De MR en het bestuur hebben samen een gemeenschappelijk belang, namelijk een goede kwaliteit van onderwijs in een efficiënte schoolorganisatie. Over het beleid van stichting Resonans heeft de MR geen zeggenschap. Het stichtingsbeleid wordt getoetst door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR Resonans).

De GMR Resonans bestaat uit een afvaardiging van de MR van de scholen binnen de stichting. De MR van de Korte Vlietschool zelf bestaat uit leden namens de medewerkers en leden namens de ouders.

De leden zijn:

Oudergeleding:

  • Frank Verreck
  • Emmy Snippe
  • Sander van der Weg

Personeelsgeleding:

  • Karlijn Streng (wordt vervangen door Rosanne Flanderhijn)
  • Lynn Lardée (wordt vervangen door Denicke Blommers)

Voor ideeën, verbeteringen en visies over het schoolbeleid of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen. Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan de MR, nodigen wij u van harte uit om contact met de MR op te nemen via de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle scholen relevant zijn. Lees meer over de GMR op www.resonansonderwijs.nl.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Een overzicht hiervan staat op www.resonansonderwijs.nl. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.