Visual

Oudercontact

Goed contact is een voorwaarde om de ontwikkeling van leerlingen goed te kunnen begeleiden. Regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht vinden wij noodzakelijk.

De eerste verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij zijn ouders. De school heeft een aanvullende verantwoordelijkheid. Betrokkenheid bij (onderwijs)activiteiten en regelmatig contact met ouders stellen wij zeer op prijs. Dat vullen we op verschillende manieren in.

Huisbezoek

Onze schoolmaatschappelijk werker José Bonda  gaat op bezoek bij alle gezinnen die voor het eerst een leerling op de Korte Vlietschool hebben. Zo krijgen we een goede indruk van elkaar en is de drempel laag om met elkaar in contact te komen.

Themabijeenkomst

Wij nodigen ouders en verzorgers elk jaar rond de herfstvakantie uit voor een themabijeenkomst op school. Bijvoorbeeld over social media of sporten en bewegen. Aansluitend zijn de ouders welkom in de groep van hun kind voor een kijkje in de klas.

SchouderCom

Ouders en medewerkers van school communiceren met elkaar in een veilige, digitale omgeving: SchouderCom. Naast mogelijkheden tot e-mailcontact, versturen we via SchouderCom de Weekbrief, zodat u kunt lezen wat we in de klas doen. Eveneens versturen wij de tweewekelijks verschijnende ‘Korte Vlietpost’.  Alle (nieuws)brieven, mailberichten en andere schriftelijke correspondentie verloopt via SchouderCom. Wij gaan ervan uit dat alle ouders een account aanmaken op SchouderCom. Als uw kind bij ons op school komt, ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Rapport

Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Dit rapport geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast beschrijven we de vorderingen in het ontwikkelingsperspectiefplan dat we twee keer per jaar evalueren.

Informatieavond/oudergesprekken

Door het jaar heen zijn er informatiebijeenkomsten en oudergesprekken. Deze vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Voor de nieuwe leerlingen is er voor de zomervakantie op de Korte Vlietschool een kennismakingsuurtje. Om de ouders en leerlingen van de nieuwe groep te leren kennen, is er voor alle ouders een informatiemiddag in de klas aan het begin van het schooljaar. Voor de herfstvakantie is er een ouderavond om met de leerkracht de start van het schooljaar te bespreken. Tweemaal per jaar nodigt de leerkracht de ouders uit om de voortgang te bespreken, eenmaal in januari/februari, en in juni bij de bespreking van het ontwikkelingsperspectief van hun kind. Wij gaan ervan uit dat de ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn. Voor de ouders van leerlingen die van de Korte Vlietschool naar Praktijkcollege Het Metrum gaan, is er een informatieavond in februari.

Informatieverstrekking na een scheiding

Als de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe het met deze situatie omgaat. De school volgt hiertoe de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht aan gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.