Visual

Ouderbijdrage

Aan de Korte Vlietschool is een Ouderraad verbonden. Zij ondersteunen het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten.

Leden van de Ouderraad komen vier keer per jaar samen voor een vergadering op school in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen verdeelt de Ouderraad taken voor de festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd. De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen op de Korte Vlietschool. Tijdens de Ouderraad-vergaderingen is minimaal één vertegenwoordiger van de Korte Vlietschool aanwezig. Je kunt twee jaar lid van de Ouderraad zijn, daarna kun je je nog tweemaal herkiesbaar stellen.

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de OR de ouders een ouderbijdrage van € 37,50. Dit bedrag besteedt de raad aan festiviteiten zoals de 3 oktober-maaltijd, Kerstmis, de tussenschoolse opvang en dergelijke. De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar ook een noodzakelijke. Zonder deze bijdrage is het financieel niet haalbaar om feesten en activiteiten op school te organiseren. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een schrijven van de ouderraad hierover. Overigens doen alle leerlingen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.
Voor het schoolkamp en het schoolreisje vraagt de school aan de ouders een bijdrage. Over de hoogte van deze bijdrage informeren we u in de loop van het schooljaar. Deze bijdrage is verplicht voor de leerlingen die meegaan op kamp of schoolreisje.